top of page

Tüüptingimused

*Tüüptingimused kehtivad automaatselt kõigile Tartu Ratsakooli teenuseid kasutavatele isikutele. Tegevuses osalemisega kinnitab osaleja, et järgib tüüptingimustega kehtestatud korda

1.1. Hobustega tegelemisel tuleb osalejal arvestada kõigi võimalike ohtudega ja seega tuleb järgida kõiki ohutusnõudeid ja juhendajate korraldusi.

1.2. Teenusepakkuja (edaspidi Ratsakool) teeb parima, tagamaks ratsutamiseks ja hobustega tegelemiseks turvalise keskkonna ning vahendid, kuid ei võta vastutust ratsatundides ja ratsakeskuse territooriumil ning Ratsakooli hobustega maastikul olles tekkida võivate võimalike õnnetusjuhtumite eest.

1.3. Enne treeningutega alustamist on õpilast teavitatud tallis ja hobuste juures kohustuslikest käitumise reeglitest ning hobustega tegelemisel tekkida võivatest ohtudest ja riskidest, edasiste treeningute korral on õpilasel kohustus omandada ka iseseisva lugemise ja vaatamise käigus Ratsakooli poolt koostatud õppematerjalid alustajatele. 

1.4. Grupi- ja individuaaltundides osalejatel on kohustuslik ette teavitada kokkulepitud aja muudatustest vähemalt 24 tundi enne kokkulepitud trenniaega Ratsakooli aadressil: tarturatsakool@gmail.com

1.5.Rühmatundide ehk kuupakettide  korral puudutud tunde järgi teha ei saa olenemata puudumise põhjusest. Puudumisest õigeaegse teavituse korral saab vabade kohtade olemasolul tõsta ümber neid tunde, mille tunnihind on alates 30 eur. 

1.6. Treeningute katkestamissoovi või paketi muutmissoovi korral kehtib vähemalt 30-päevane ettetatamistähtaeg (etteteatamine kehtib järgmisele aadressile teatamisel: tarturatsakool@gmail.comVähemalt 30-päevane etteteatamisaeg kehtib ka treeningkoormuse muutmissoovi korral. Hilisem teatamine või etteteatamistähtaja jooksul trennis mitteosalemine ei vabasta vähemalt 30-päevasest treeningust ärajäänud kuule eelnenud kuul kasutatud paketihinna tasumisest. Lepingu ülesütlemistähtaeg vähemalt 30 päeva tähendab, et tasumisele kuulub alati ülesütlemisele järgnev terve kuu. 

Lepingu ülesütlemistähtaeg vähemalt 30 päeva tähendab, et tasumisele kuulub alati lepingu ülesütlemise kuule järgnev kuu (nt kui leping öeldakse üles 05.mail, siis kuulub tasumisele nii maikuu kui ka juunikuu).

 

2. Põhimõisted

2.1.„Leping“ – Ratsakooli ja treeningus osaleja vahel sõlmitav leping Ratsakooli teenuste kasutamiseks. Lepingu osaks ja üldtingimusteks on sisekorraeeskiri ja hinnakiri, mis on kättesaadavad Tartu Ratsakooli kodulehel internetis (tarturatsakool.com) ning ka talli stendil;

2.2.„Lepingu lõpetamise kokkulepe“ – Lepingus sätestatud tingimustel Lepingu lõpetamiseks Spordiklubis sõlmitav lihtkirjalik ja omakäeliselt allkirjastatud kahepoolne kokkulepe, mis peab olema klubile esitatud vähemalt 30 päeva enne lepingu lõpetamist, va p 6.3. sätestatu. 

2.3.„Treeningpuhkuse kokkulepe“ – Lepingus sätestatud tingimustel Treeningpuhkuse kehtestamiseks Spordiklubis sõlmitav lihtkirjalik ja omakäeliselt allkirjastatud kahepoolne kokkulepe;

 

3. Lepingu sõlmimine ja muutmine

3.1.Klubil on õigus igal ajal Üldtingimusi, sh spordiklubide lahtioleku aegu, hinnakirja, sisekorraeeskirjasid ja treeningpaketi tingimusi ühepoolselt muuta. Juhul, kui muudatus kahjustab treeningus osalejat ebamõistlikult ja seoses sellega treeningus osalejat ei saa oodata Lepingu täitmist, on treeningus osalejal õigus Leping ühe (1) kuu jooksul alates muudatuse tegemisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis üles öelda. Juhul kui treeningus osaleja Lepingu lõpetamise soovist nimetatud aja jooksul Ratsakooli kirjalikult ei teavita, loetakse ta muudatustega nõustunuks ning lepinguline suhe jätkub muudetud tingimustel.

3.2. Grupitreeningute tunniplaani muutmist ega grupitreeningute tundide või treenerite asendamist ei loeta Lepingu muutmiseks ja Ratsakool ei pea sellest treeningus osalejat teavitama.

 

4. Lepingu jõustumine ja kehtivus

4.1.Leping jõustub Lepingus märgitud Lepingu kehtivuse alguskuupäevast, kui Lepingus ei ole ette nähtud muud jõustamise tingimust või tähtaega.

4.2. Leping kehtib tähtajatult

 

5. Lepingu dokumendid ja tõlgendamine

5.1.Lepingu osaks on kõik üldtingimused, sh Sisekorraeeskirjad ja Hinnakiri ning kõik Lepingule aja jooksul sõlmitavad lisad.

5.2.Lepingu, üldtingimuste, sh sisekorraeeskirjade, hinnakirja saab osaleja tutvuda Ratsakooli kodulehel internetis (tarturatsakool.com) ja tallis.

 

6. Ratsakooli kasutamine

6.1.Treeningtasu õigeaegsel mittemaksmisel on Ratsakoolil õigus keelduda teenuste osutamisest. Teenuse osutamisel ei tähenda see aga, et Ratsakool oleks käsitlenud treeningus osalejat kui mittevõlgnikku või tühistanud treeningusse lubamisel võla.

6.2.Kui treeningus osaleja on rikkunud Ratsakooli ees võetud kohustust, siis võib ratsakool oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, sealhulgas osalejal Ratsakooli ees mistahes võlgnevuse olemasolul keelduda etteteatamata treeningus osaleja Ratsakooli laskmisest ja/või temale teenuste osutamisest kuni treeningus osaleja rikkumise lõpetamiseni. Sellisel juhul puudub osalejal õigus nõuda tema poolt Ratsakoolile makstud tasude tagastamist või alandamist.

6.3. Ratsakoolil on õigus ühepoolselt etteteatamata Leping lõpetada päevapealt õpilastega, mh järgmistel juhtudel: kes on ratsakooli suhtes käitunud ebausaldusväärselt (usalduse kaotus); tegevuse tõttu või kahtluse olemasolul, et õpilase käitumine ei ole eetiline või võib olla seadusega vastuolus;  õpilane rikub tallis korda või segab treeningtunni läbiviimist; õpilase käitumine ratsakooli töötajate, kaasõpilaste või kolmandate isikutega talli territooriumil või talli puudutaval teemal ei vasta mõistliku keskmise inimese käitumise heale tavale, kes on käitunud lugupidamatult kaasõpilaste või ratsakooli töötajatega; kui on tekitatud talli territooriumil kahju (sh vargus); samuti siis kui on alust arvata, et Lepingu jätkamine toob kaasa kahju tekkimise või suurenemise; kui Lepingu jätkamine seab ratsakooli hinnangul ohtu teiste õpilaste heaolu ja turvalisuse treeningutel ja/või muudel juhtudel, mis Tartu Ratsakooli hinnangul võivad ohustada Tartu Ratsakooli tegevust ja mainet.  

6.4. Punktis 6.3. erakorralisel lõpetamisel õpilasest tuleneval põhjusel ei ole õpilasel õigus nõuda ettemakstud trennitasu tagastamist ega õigust keelduda jooksva kuu trennitasu tasumisest. 

6.5. Õpilane, kellega on punkti 6.3 alusel lõpetatud Leping, ei või viibida alates Lepingu lõpetamisest teadasaamisest Tartu Ratsakooli kirjaliku loata Tartu Ratsakooli territooriumil. 

6.6.Oma treeningkordade teisele isikule edasiandmine on keelatud, v.a. kui selles on eelnevalt Ratsakooliga kirjalikult kokku lepitud.

6.7.Ratsakoolil on igal ajal õigus teha treeningute tunniplaanis muudatusi ning vajadusel treenereid asendada, sealhulgas muuta treeningute tüüpe, treeningute kestvust, toimumise aegasid, sagedust jne. Käesolevas punktis sätestatud muudatusi ei loeta Lepingu muutmiseks ja vastavad muudatused ei saa olla Lepingu ülesütlemise aluseks.

 

7. Tasud

7.1. Treeningtasu tuleb tasuda jooksva kuu eest ette kas sularahas või pangakontole.

7.2. Arve esitatakse hiljemalt juhul, kui kaks järjestikust kuud on tasumata.

7.3. Osaleja on kohustatud hinnakirja muudatusi iseseisvalt jälgima. Ratsakool ei saada eraldi teavitusi.

 

8. Teadete saatmine

8.1.Teated ja muu kirjavahetus loetakse osalejale kättetoimetatuks, kui edastamisest on möödunud viis (5) kalendripäeva.

8.2. Osaleja kohustub teavitama Ratsakooli viivitamatult oma isiku- ja kontaktandmete muutumisest.

 

9. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

9.1. Lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.2. Kõik Lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel ja kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

 

10. Isikuandmete töötlemine

10.1. Käesoleva lepingu sõlmimisega annab lapsevanem/esindaja nõusoleku lapse isikuandmete töötlemiseks Ratsakoolis, mis on seadusega ette nähtud ning vajalik õppetöö korraldamiseks.

Nõusolek küsitakse lapse isikuandmete (nimi, vanus, elukoht) töötlemiseks järgmistel eesmärkidel:

● laste tunnustamine Facebooki Ratsakooli fännilehel, kodulehel www.tarturatsakool.com või meediakanalites võistluste tulemuste kohta.

● Laste tegevuse kajastamsel, pildistamisel/filmimisel ning fotode/videomaterjali avalikustamisel FB fännilehel Tartu Ratsakool ning Instagramis kontol @tartu_ratsakool.

● Laste võitstlustel osalemisel isikuandmete kasutamine.

● Lapsevanema e-posti aadressi töötlemine, et saata infot e-posti listi

● Reklaammaterjali saatmine lapsevanema e-posti aadressile

 

11. Lõppsätted

11.1.Ratsakoolil on õigus läbi viia kampaaniaid, mille käigus antavad soodustused kehtivad ainult kampaaniatingimustes määratud ajavahemikul ning laienevad vaid isikutele, kes vastavad kampaaniatingimustes toodud määratlusele.

11.2. Kampaania tingimused rakenduvad reeglina vaid uutele osalejatele ja Ratsakoolil on õigus keelduda isikuga Lepingu sõlmimisest juhul, kui esineb kahtlus, et isik on lõpetanud Lepingu üksnes või peamiselt kampaaniasoodustuse saamise eesmärgil.

11.3. Maksumäärade või -korralduse muutumisel on Ratsakoolil õigus ühepoolselt muuta kõiki Lepingus sisalduvaid summasid vastavuses maksumäära või -korralduse muutumisega, teavitades sellest osalejat vähemalt kolmkümmend (30) päeva ette ratsakooli kodulehel muudatuste avaldamisega. Ratsakool ei teavita osalejat summade vähendamisest.

.

Unista. Treeni. Saavuta. 

Kasarmu 15, Tartu 

tarturatsakool@gmail.com

+372 53978106

©2022 

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page